2020-2021 m. m. Pradinio-ugdymo-programos ugdymo planas 

2020-2021 m. m. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo prgramų ugdymo planas

Gimnazijos 2020-2021 metu veiklos planas

Strateginis planas 2021 2023 m. m.

Dienyno nuostatai 

Vidaus darbo tvarka mokiniams

Mokinių pažintinės kultūrinės veiklos organizavimo tvarka

Mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas

Mokinių-asmeninės-pažangos-stebėjimo-tvarkos-aprašas

Lankomumo apskaitos ir pamokų nelankymo prevencijos tvarka 

Švietimo pagalbos mokiniams teikimo tvarka

Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo rekomendacijos

Prevencijos vykdymo tvarkos aprašas

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pažangos pasiekimų tvarkos aprašas

Pradinių klasių mokinių vertinimo tvarkos aprašas

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Priešmokyklinio ugdymo teikimo tvarkos aprašas

Darbo tvarkos taisyklės

Pedagogų etikos kodeksas

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

IKT naudojimo bei darbuotojų stebėsenos darbo vietoje tvarka

Lygių galimybių politika

Darbo apmokėjimo sistema 2021 m.

Mokiniu konsultavimo tvarkos aprasas 2020

Kvalifikacijos-tobulinimo-tvarkos-aprašas

Vidaus kontrolės politika

Saugaus elgesio mokykliniame autobuse taisyklės 2021 m.