„Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

Šalčininkų Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte  NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 

Kokybės krepšelis

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Ši tikslinė valstybės dotacija suteikiama mokinių pasiekimams pagerinti.

Plačiau

Projekto įgyvendinimo trukmė — 2019-2022 m.  m. 

Gimnazijos veiklos tobulinimo planas

Veiklos:

Nuo 2020 m. lapkričio mėn. 5-8 klasių mokiniai gali konsultuotis trijų mokomųjų dalykų konsultacijose: lietuvių k., lenkų k., matematika.

Nuo 2020 m. lapkričio mėn. vykdoma „Kolega – kolegai“ veikla. 5 gimnazijos mokytojai stebi savo kolegų pamokas, vykdo stebėtų pamokų refleksiją ir analizę. Veiklos tikslas – sukaupti sėkmingų ir vertingų pamokų pavyzdžių banką. 

2020 m. gruodžio mėn. įrengta interaktyvi klasė – kalbų laboratorija. Mokiniai galės tobulinti kalbines kompetencijas mokantis lietuvių, lenkų ir anglų kalbų.

Nuo 2020 m. gruodžio 16 d. 25 mokytojai pradėjo dalyvauti ilgalaikėje 40 val. programoje „Ugdymo/si kokybės tobilinimas siekiant aukštesnių mokinių pasiekimų”. Programos tikslas – tobulinti bendrąsias mokytojų kompetencijas bei reflektuoti savo profesinę veiklą ir jos rezultatus.

1 online seminaras

2020 m. gruodžio 16 d.  „Šiuolaikinė pamokos vadyba“

2 online seminaras

2020 m. gruodžio 18 d. „Ugdymo diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas“

3 online seminaras

 2021 m. sausio 15 d.  „Mokinių asmeninės pažangos vertinimas, stebėjimas ir fiksavimas“

4 online seminaras

2021 m. vasario 26 d. „Mokymas tiriant, patirtinis ir probleminis mokymas“

5 online seminaras

2021 m. kovo 22 d. „Mokymosi savivaldumo stiprinimas taikant mokymąsi aktyvinančius metodus“

Nuo 2021 m. gegužės mėn. mokiniai galėjo mokytis gimnazijos atvirose erdvėse įrengtoje Lauko klasėje. „Kokybės krepšelio“ projekto lėšomis buvo nupirkta ir įrengta pavėsinė, nupirkti lauko baldai.

Gegužės mėn. 2021 m. 8 klasės mokiniai  rajoninėje gamtamokslinėje konferencijoje „Tyrinėjimu grįstas mokymas“ pristatinėjo patyriminės veiklos projektą  «Vaisiuose vitamino C nustatymas» .

Nuo birželio mėn. 2021 m.  įkurtoje lauko klasėje vyko lietuvių k., lenkų k. matematikos dalykų integravimas į gamtos mokslus. Mokiniai tyrinėjo, stebėjo, vykdė eksperimentinę, projektines veiklas. Per mokslo metus parengti ir gimnazijos bendruomenei pristatyti 4 mokinių tiriamieji darbai, 2 iš jų pristatyti rajoninėje gamtamokslinėje konferencijoje „Tyrinėjimu grįstas mokymas“.

2021 m. birželio 8 d.  Integruota gamtos ir žmogaus  bei matematikos pamoka 6 klasėje „Tirinėjame ir matuojame“.

2021 m. birželio 10 d.  buvo organizuotas mokinių aktyvus, patrauklus ir prasmingas ugdymas(sis) už gimnazijos ribų, kurio metu 5-8 klasių mokiniai vyko į edukacinę kelionę į Kauno VII fortą bei zoologijos sodą. Mokiniai dalyvavo patyriminio mokymosi programose „Deimantinė matematika“, „Kriptografija – skaičiai saugo paslaptį“.

2021 m. birželio 11 d.  Integruota biologijos ir matematikos pamoka 7 klasėje „Lapo struktūra ir plotas“.

2021 m. birželio 11 d. Integruota lenkų kalbos ir biologijos pamoka 7 klasėje „Žiedo sandara ir funkcija. Augalų pavadinimų rašyba“ .